Przypominamy…

Przypominamy…

Przypominamy, że każdy tegoroczny Stypendysta jest zobowiązany dostarczyć(osobiście lub listownie) do biura Fundacji zaświadczenie o średniej ocen za I semestr (stanowiące załącznik nr 1 do umowy) oraz wypełnioną ankietę (stanowiącą załącznik nr 2 do umowy) do dnia 31 marca 2020 roku.

 

Wypłata stypendium na II semestr zostanie wstrzymana do czasu dostarczenia w/w dokumentów.

 
 

Inne artykuły z tej kategorii


Szukaj na stronie
Fundacja Rozwoju Regionu Łukta